En compliment de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, i de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accès a la informació públic i bon govern, Castellers de Terrassa incorpora al seu web aquest apartat de trasparència, per tal de facilitar l'accès púplic a les següents dades:


Estatuts de la Colla


Reglament de règim intern